top of page

Kdo byly Beguinky?

Bekyně

Bekyně (nebo také Beguinky, Beghardky či česky Pikartky, mužský rod Beghardi) bylo ženské jádro hnutí v katolické církvi vzniklé ve 13. století a rozšířené především na území dnešní Belgie a Nizozemí, jehož členky a členové neskládají řeholní sliby, ale žijí způsobem života podobným řeholníkům. Budovy konventů bekyň se nazývají bekináže.

Beghardi (Pikarti) byli ovlivněni francouzským Albigenstvím (Kataři) a německými Bratry svobodného ducha. Hnutí beghardů a bekyň bylo na vrcholu ve 14. století, poté začalo rychle slábnout a v 17. století již bylo okrajové. Jednotlivci se k beghardské tradici ovšem hlásí dodnes.

Na počátku 12. století žily některé ženy v Dolních zemích samy a bez slibů se věnovaly modlitbě a dobrým skutkům. Zpočátku jich bylo jen pár, ale v průběhu století se jejich počet zvyšoval. Ve středověku bylo více žen než mužů kvůli struktuře městské demografie a sňatkovým vzorcům v Nízkých zemích. Tyto ženy žily ve městech, kde se staraly o chudé. Během 13. století si někteří z nich koupili domy, které spolu sousedily. Tato malá společenství žen brzy přitáhla pozornost světských i duchovních autorit.

Místní duchovenstvo, pohnuté nebo inspirované závazkem žen k modlitbě, svátostem a charitativní službě ve světě, se snažilo usměrňovat a šířit duchovní slávu žen v reakci na současné problémy, zejména válku institucionální církve proti herezi. Několik duchovních se po jejich smrti snažilo propagovat tyto mulieres religiosae (neboli věřící ženy) jako svaté. Pravděpodobně nejslavnějším příkladem toho byl vztah mezi Jakubem z Vitry a Marií d'Oignies, která je někdy označována jako typickou zástupkyní beguinek. Marie d'Oignies inspirovala Jamese. Povzbuzovala a zlepšovala jeho kázání a mnohé z jejích zázraků sloužily k propagaci svátostného programu Lateránu IV. Po Mariině smrti Jakub cestoval do Říma jménem „náboženských žen“ v diecézi Lutych , kde hledal papežské povolení, aby ženy žily společně a vzájemně se podněcovaly k dobrému křesťanskému životu.

Bekyně nebyly jeptišky, ale často za ně byly považovány. Beguinky skládaly osobní, neformální sliby čistoty. Oživeni ideály vita apostolica – stejnými ideály, které vedly k vytvoření žebravých řádů. Bekyně vedly život kontemplativní modlitby a aktivní služby ve světě. Jako ženám bylo Bekyním zakázáno kázat a učit, přesto aktivně nabádaly své spolu-křesťany, aby žili životy pokání, služby a modlitby. 

Beghardi nebyli nikdy uznáni jako oficiální, papežem schválený náboženský řád. Neřídili se schváleným pravidlem, nežili v klášterech a nevzdávali se ani osobního majetku. Bekyně mohly ve skutečnosti kdykoli opustit své řeholní povolání, protože to nebylo vynuceno žádným závazným mnišským slibem. V mnoha případech se termín „Beguine“ (laička) vztahoval na ženu, která nosila pokorný oděv a stála stranou a žila náboženským životem nad rámec praxe běžných laiků.

V roce 1184 založil kněz Lambert de Begue (přezdívaný Kokta) v Lutychu ženské náboženské spolky, které po něm přijaly jméno béguines (laici či laičky) – bekyně. Toto hnutí bylo původně vyvoláno velkým populačním nepoměrem mužů a žen v důsledku křížových výprav. Volné sdružení osob se postupně přetvořilo v řád, který však nebyl tak přísný jako jiné uzavřené řády. Členové neskládali řeholní slib a svým členům Řád přikazoval sice poslušnost a pokání, ale ne chudobu, jako tomu bylo u jeptišek. Mnohé členky byly vdovy, či neprovdané ženy z bohatých a vážených rodin. Jejich cíl spočíval v modlitbě, kontemplaci a charitativních činnostech. Většinou se staraly o nemocné a staré lidi a také vyráběly krajky a oblečení, což byl jeden z dalších zdrojů financí. Postupně vznikla i mužská obdoba Řádu – beguini nebo také berghardové - od toho odvozený český název Pikarti.

Od počátku 13. století se hnutí šířilo z Belgie přes Francii a Německo. Rovněž v českých zemích se značnou měrou podílely na charitativní činnosti té doby (např. Brno, Český Krumlov, Kolín). Ekonomická nezávislost Řádu přinesla i myšlenkovou volnost a uvnitř hnutí se šířily názory neslučitelné s oficiálními stanovisky katolické církve.

Některé bekyně podle vznášených obvinění např. hlásaly, že prostopášnost nemůže poskvrnit lidského ducha a posléze popíraly i božství Kristovo a panenství Matky Boží. S tímto odůvodněním všeobecný církevní sněm ve Vienne roku 1311 nařídil jejich potlačení. Hodně členů hnutí se uchýlilo do Čech a na Moravu, protože byli pronásledováni a upalováni. Protože se scházeli v jeskyních a jamách, říkalo se jim u nás „jamníci“ nebo "jamnice". Po čase byli potřeni i u nás, většinou upáleny na hranicích. Pronásledované bekyně se společně s beghardy často nakonec uchylovaly do nejrůznějších pikartských sekt, kterých bylo v Čechách požehnaně, tu se přidali k Adamitům, tu k Noemitům, posléze si založily vlastní sektu Noemitek, ve které pěstovaly lesbickou lásku až po Neo-Noemitky, které pěstovaly sebelásku. Po boku svých mužských souputníků bojovaly často o holý život proti moci církevní i světské. Tak či tak se po nich v Čechách nakonec slehla zem a jejich těla byla očištěna v plamenech.

Houghton_MS_Riant_35_-_de_Vitry_page_1.jpg
main-qimg-f1e052f669e29e15c1176729851bf1fb.jpg

Bekyně upalované na hranicích vedle svých mužskcýh souputníků

Manuscript Sermones Vulgares, 13.stol. Jacques de Vitry

Bekináty

Ve městech jako Cambrai, Valenciennes a Lutych místní představitelé založili formální komunity pro tyto ženy, které se staly známými jako bekináty. Tyto Beguinages neboli Begijnhoven v nizozemsky mluvících oblastech se obvykle nacházely blízko městských center nebo uvnitř nich a často byly blízko řek, které poskytovaly vodu pro jejich práci v soukenickém průmyslu.

Bekináž či begináž(francouzsky béguinage, nizozemsky begijnhof) je specifický architektonický objekt, skupina menších domů obehnaných zdí, který byl ve středověku obýván bekyněmi. Jednalo se o ženské náboženské sdružení uvnitř římskokatolické církve, založené ve 13. století v Nizozemsku pro ženy, které chtěly sloužit Bohu, aniž by se však odloučily od světa. Bekináže existovaly i v Čechách, zejména na Starém městě Pražském, dnes již však tyto stavby neexistují.

Zatímco některé ženy se připojily ke komunitám stejně smýšlejících laických věřících žen a přijaly nálepku „Bekyně“ díky vstupu do bekináže, mnoho žen žilo samotných nebo s jednou či dvěma dalšími podobně smýšlejícími ženami. Begkyně vykonávaly řadu povolání, aby se uživily. Ženy v Dolních zemích měly tendenci pracovat v lukrativním vlněném průmyslu ve městech. Pařížské Bekyně byly důležitými přispěvatelkami k rozvíjejícímu se hedvábnickému průmyslu ve městě.

Bekináže nebyly kláštery. Neexistovala žádná zastřešující struktura, jako je mateřský dům. Každá begináž přijímala navíc své vlastní pravidla. Biskup z Lutychu vytvořil pravidlo pro Bekyně ve své diecézi. Každá komunita však byla jiná a stanovila si svůj vlastní životní řád. Později mnohé přejaly pravidla třetího řádu svatého Františka.

Komunity bekyní se lišily z hlediska sociálního postavení svých členů; některé z nich přijímaly pouze dámy vysokého stupně; jiné byly vyhrazeny výhradně osobám ve skromných poměrech; jiní stále vítali ženy každého stavu, a ty byly nejoblíbenější. Několik z nich, jako například bekináže v Gentu, měly tisíce obyvatel. Pařížská bekináž, založená před rokem 1264, měla až 400 žen. Douceline z Digne (asi  1215-1274) založil v Marseille hnutí Bekyní, ve kterém sloužil jako člen její komunity, což vrhalo dobré světlo na hnutí obecně.

Tato polomnišská instituce byla přizpůsobena svému doběa rychle se rozšířila po mnoha zemích Některé bekyně se staly známými jako „svaté ženy“ ( mulieres sanctae ) a jejich oddanost ovlivnila náboženský život v regionu. Náboženský život bekyní se stal nedílnou součástí středověké křesťanské mystiky. Jedním z prvních bekinátů byl v Mechelen cca 1207, v Bruselu v r.1245, u Leuven před 1232, u Antverp v r.1234, a v Bruggách byl založen r. 1244. Další velké vlivné bekináty byly v Begijnhof (Amsterdam), Begijnhof (Breda), Begijnhof (Utrecht).

1280px-Brugge_beguinage.jpg

Bekináž v Bruggách

Kloesterle-cannstatt.jpg

Dům v Bad Cannstatt dříve používaný jako begináž . Byl postaven v roce 1463

bottom of page